Waar kan ik u bij helpen?

 
 

Familierecht is een gevarieerd rechtsgebied. Ik houd mij met name bezig met scheidingen, gezag- en omgangsproblemen en alimentatiekwesties. Het scheidingsrecht raakt het persoonlijke vlak van mensen maar ook de juridische, financiële en fiscale aspecten komen aan bod. Het scheidingsrecht blijft in beweging omdat het moet aansluiten op de steeds veranderende samenleving. Op deze website kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • Hoe kan ik scheiden?

 • Mediation

 • Echtscheiding

 • Beëindiging Geregistreerd partnerschap

 • Scheiding van tafel en bed

 • Beëindiging samenleving

 • Verbreking samenlevingscontract

 • Gemeenschap van goederen

 • Huwelijkse voorwaarden

 • Partneralimentatie

 • Kinderalimentatie

 • Gezag, recht op omgang en informatie

 • Ouderschapsplan

 • Afstamming, erkenning, vaststelling vaderschap

 • Bijzonder curator voor minderjarige kinderen

 • Naamrecht (voor- en achternaam)

 • Second opinion

Hoe kan ik scheiden?

Als je wilt scheiden is de route via de rechtbank vereist omdat de rechter de echtscheiding moet 'uitspreken'. Dat betekent niet dat er altijd sprake is van een 'vechtscheiding'. Er zijn verschillende manieren om te scheiden.
 

Mediation

Samen trouwen, samen scheiden. Dat klinkt misschien vreemd maar….

Voor beide partners is het van belang de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Wanneer u en/of uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan, breekt er een periode aan met veel vragen en onzekerheid. Verdriet, boosheid, teleurstelling en (zelf)verwijt wisselen elkaar af. Door deze onzekerheid en andere emoties kunnen de gevolgen van lastige beslissingen niet meer worden overzien. Bij wie gaan de kinderen wonen? Moet het huis verkocht worden? En hoe wordt het vermogen verdeeld? Onze advocaten begeleiden onze cliënten, waarbij begrip wordt getoond voor de emoties maar het juridisch aspect niet uit het oog wordt verloren.

Wanneer u en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan bestaat ook de mogelijkheid om dit in onderling overleg te doen onder begeleiding van een in het familierecht gespecialiseerde mediator. De mediator is -anders dan een eigen advocaat - onafhankelijk. De mediator zal alle wettelijke rechten en plichten bespreken maar uiteindelijk zijn het de partners die de beslissingen nemen (mits deze juridisch of fiscaal zijn toegestaan). Bij mediation wordt, na verschillende gesprekken, een echtscheidingsconvenant en - indien van toepassing - een ouderschapsplan opgesteld. 

Ik kan voor u optreden als mediator.
 

Overlegscheiding

Partners kunnen ervoor kiezen ieder een eigen advocaat te nemen. Ook in die situatie is er nog veel mogelijk in overleg. Partijen kunnen met elkaar om tafel om te kijken of er nog een oplossing kan worden gevonden voor verschillende problemen waar partijen tegen aan kunnen lopen. De advocaat treedt op voor de belangen van zijn/haar eigen cliënt. Komen partijen er niet uit dan staat de advocaat u bij in de procedure bij de rechtbank.
 

Procedure bij de rechtbank

Leidt overleg niet tot een oplossing, is overleg niet mogelijk of is met spoed een uitspraak van de rechter nodig, dan kan een procedure bij de rechtbank worden gestart. 

Ik kan u adviseren over de beste aanpak.
 

Huwelijk

Met een huwelijk legt u uw relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

Er zijn regels om te kunnen trouwen aan te gaan:  

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn.

 • U en uw partner mogen niet met iemand anders zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben.

 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen. Bijvoorbeeld als een zwangere vrouw nog geen 18 jaar is. Of als de personen die willen trouwen broer en zus zijn door adoptie of erkenning. Dit heet huwelijksdispensatie.

U en uw partner hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld het recht op alimentatie bij een scheiding. Of het recht op een erfenis als uw partner overlijdt.

Ook mogen echtgenoten elkaars achternaam gebruiken. 

Als u trouwt, ontstaat automatisch gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Het is mogelijk bij de notaris bepaalde zaken van de gemeenschap van goederen uit te sluiten, of zelfs de hele gemeenschap uit te sluiten door huwelijkse voorwaarden op te stellen. 

Ik kan u begeleiden en adviseren bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden.
 

Geregistreerd partnerschap

Met een geregistreerd partnerschap legt u uw relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar een geregistreerd partnerschap aangaan.

Er zijn regels om een partnerschap aan te gaan:  

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn.

 • U en uw partner mogen niet met iemand anders zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben.

 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als een zwangere vrouw nog geen 18 jaar is. Of als de personen die willen trouwen broer en zus zijn door adoptie of erkenning. Dit heet huwelijksdispensatie.

U en uw partner hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld het recht op alimentatie bij een scheiding. Of het recht op een erfenis als uw partner overlijdt. Ook mogen geregistreerde partners elkaars achternaam gebruiken. 

Als u een partnerschap aangaat, ontstaat automatisch gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Het is mogelijk bij de notaris bepaalde zaken van de gemeenschap van goederen uit te sluiten, of zelfs de hele gemeenschap uit te sluiten door huwelijkse voorwaarden op te stellen. 

Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. Er zijn een paar verschillen.

 • Zo kan een geregistreerd partnerschap buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat u en uw partner het beide eens zijn en dat er geen minderjarige kinderen zijn.

 • Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed (link).

 • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Ik kan u adviseren over het aangaan van een geregistreerd partnerschap en het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

 

Echtscheiding

Als je hebt besloten om te scheiden, of als je partner heeft besloten te willen scheiden moeten er veel beslissingen worden genomen. Er zijn verschillende manieren om de gevolgen van een scheiding te regelen of vast te leggen. Een scheiding kan via mediation (link), in overleg met advocaten of door een procedure bij de rechtbank. Uiteindelijk moet de rechter het huwelijk officieel ontbinden. Je hebt dus altijd een advocaat nodig die de rechter vraagt de scheiding uit te spreken, ook al zijn de afspraken al in een convenant (overeenkomst) vastgelegd.

De echtscheidingsgrond is duurzame ontwrichting van het huwelijk, waarbij het niet van belang is wiens schuld het is. De wetgever verplicht scheidende ouders een ouderschapsplan op te stellen ten behoeve van hun kinderen. De wijze van verdeling/afwikkeling hang af van de wijze waar op u bent gehuwd: gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden.

Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, bent u nog niet daadwerkelijk gescheiden. De echtscheiding is pas officieel wanneer de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd is ingeschreven. De datum van de inschrijving is uw scheidingsdatum. 

Ik kan u begeleiden en adviseren bij een echtscheiding.
 

Scheiding van tafel en bed

Ik kan u begeleiden en adviseren bij een scheiding van tafel en bed.
 

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Bij een beëindiging van het geregistreerd partnerschap moeten veel zaken geregeld worden zoals afspraken maken over de kinderen en de financiële afwikkeling.

Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat u en uw partner het beide eens zijn over de gevolgen van de beeindiging en dat er geen minderjarige kinderen zijn.

De wetgever verplicht scheidende ouders een ouderschapsplan op te stellen ten behoeve van hun kinderen. De wijze van verdeling/afwikkeling hangt bij een geregistreerd partnerschap af u voor (of tijdens) de registratie huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken. Is dat niet het geval, dan is er sprake van een gemeenschap van goederen.

Ik kan u adviseren over het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.
 

Verbreking samenleving

Wanneer je niet bent gehuwd of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan is het juridisch anders geregeld dan wanneer je wel bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Als ex-samenwoners is er geen wettelijke verplichting de ex-partner partneralimentatie te betalen, tenzij de partners hierover afspraken hebben gemaakt in hun samenlevingsovereenkomst. Bij ongehuwd samenwonen ontstaat er ook geen gemeenschappelijk vermogen en ook is het inkomen niet gemeenschappelijk. Pas wanneer er gezamenlijk zaken aangeschaft worden, kan er sprake zijn van gemeenschappelijk bezit. Als een partner schulden heeft, kan de ander daar niet op worden aangesproken. Ieder is dus aansprakelijk voor zijn eigen schulden. Uiteraard kunnen er afspraken worden gemaakt die zijn vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst die afwijken het bovenstaande.

Toch moet u indien u ongehuwd samenwoont met of zonder een samenlevingsovereenkomst en u besluit de relatie te beëindigen verschillende zaken regelen. Zo moeten er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de kinderen, over de huisvesting en over eventuele gemeenschappelijke goederen of schulden. Ons advies is om deze afspraken vast te leggen in een (beëindigings)overeenkomst. Indien de ouders een aantekening in het gezagsregister hebben geplaatst en de ouders hun samenleving beëindigen moeten zij op grond van de wet een ouderschapsplan opstellen. Het is ook van belang te bezien of de vader, die het kind wel heeft erkend, ook het ouderlijk gezag heeft. Ouders vergeten weleens dit na de aangifte en de erkenning van hun kind het gezag te regelen. Dit kan later alsnog gevraagd worden.

Onze familierecht advocaten kunnen u begeleiden en adviseren bij een beëindiging van een samenleving.
 

Gemeenschap van goederen of beperkte gemeenschap van goederen

In Nederland kunnen partners trouwen in gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Indien het huwelijk is gesloten voor 1 januari 2018 en u hebt niks via de notaris geregeld dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd en bent u niet langs de notaris gegaan, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd dan geldt als hoofdregel dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen en schulden in de gemeenschap vallen. Beide echtgenoten/partners zijn dus eigenaar van de goederen en in principe aansprakelijk voor de schulden die door de andere echtgenoot/partner van rechtswege zijn ingebracht. Na ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide echtgenoten c.q. partners in principe recht op een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap.

Bepaalde goederen vallen buiten de gemeenschap. Een gift of een erfenis waarvan uitdrukkelijk is vastgelegd dat deze buiten de gemeenschap valt, wordt niet gemeenschappelijk. Ook vallen goederen buiten de gemeenschap die op een bijzondere manier verknocht zijn aan een van de echtgenoten/partners, dit laatste komt overigens niet vaak voor. Probleem is wel vaak dat er een vermenging ontstaat van privé en gemeenschappelijke bezittingen. Er ontstaan dan vergoedingsrechten.

Bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd dan is al het vermogen dat jullie voor het huwelijk hadden prive. Al het vermogen dat jullie tijdens het huwelijk opbouwen is gemeenschappelijk. Bepaalde goederen vallen buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Elke gift of erfenis wordt niet gemeenschappelijk.

Wilt u meer weten over gemeenschap van goederen of de beperkte gemeenschap van goederen dan kunt u contact  met mij opnemen.
 

Huwelijkse voorwaarden

In Nederland kunnen echtgenoten/partners trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Door het sluiten van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten of partners afwijken van de algemene regels van de (beperkte) gemeenschap van goederen of de regels van eerder gesloten huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden moeten bij notariële akte worden aangegaan, die voor of tijdens het huwelijk kunnen worden gemaakt.

Na ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden behoudt ieder in principe zijn eigen goederen en schulden als de goederen en schulden die zij vóór of tijdens het huwelijk hadden. Veelal ontstaan er tijdens het huwelijk gemeenschappelijke goederen of schulden, die verdeeld moeten worden. Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een periodiek verrekenbeding of finaal verrekenbeding. Het merendeel van de echtgenoten / partners weten niet wat zij hebben afgesproken en kan het zijn dat de financiële gevolgen aan het einde van het huwelijk een andere uitkomst hebben. Laat u hierover goed adviseren.

Ik kan u adviseren over het opstellen of het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden. 
 

Partneralimentatie

Als één van de ex-echtgenoten/partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud. Als ex-samenwoners is er geen wettelijke verplichting de ex-partner partneralimentatie te betalen, tenzij de partners hierover afspraken hebben gemaakt in hun samenlevingsovereenkomst. De omvang van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van de 'ontvanger' (=alimentatiegerechtigde) en anderzijds de draagkracht van de 'betaler' (=alimentatieplichtige). Ook niet-financiële factoren kunnen een rol spelen bij de vaststelling van de alimentatiebijdrage. De behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt procentueel vastgesteld aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen, verminderd met de kosten van de kinderen en het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde. De draagkracht van de alimentatieplichtige is afhankelijk van het inkomen en de werkelijke lasten. Het vastgestelde of overeengekomen bedrag dient jaarlijks te worden verhoogd met het wettelijk indexeringspercentage.

Het is mogelijk in het (echtscheidings)convenant een niet-wijzigingsbeding over de partneralimentatie vast te leggen. De alimentatie kan in beginsel niet meer in de toekomst worden gewijzigd maar het is van belang goed te weten wat de gevolgen zijn van een niet-wijzigingsbeding in een echtscheidingsconvenant.

Op dit moment staat de partneralimentatie volop in de maatschappelijke belangstelling en worden er nieuwe (wets)voorstellen met betrekking tot partneralimentatie behandeld in de Tweede Kamer. Ik verwijs u naar het artikel voor de stand van zaken: wijziging kinder-en partneralimentatie./ nieuwe link wijziging partneralimentatie.

Ik kan u adviseren over de partneralimentatie of kunnen voor u een behoefte- en/of draagkrachtberekening opstellen.
 

Kinderalimentatie

Ouders (met of zonder gezag en ook de 'verwekker' van een kind) moeten kinderalimentatie betalen voor hun minderjarige en jong meerderjarige (stief)kinderen tot 21 jaar, ook al is er geen sprake van behoeftigheid. Ook kan een stiefouder onderhoudsplichtig zijn voor zijn of haar stiefkinderen. De hoogte van de te betalen onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen dat tot het gezin behoort. De draagkracht van de ouder wordt forfaitair vastgesteld aan de hand van zijn/haar inkomen (en eventueel kind gebonden budget) verminderd met de noodzakelijke lasten. Het vastgestelde of overeengekomen bedrag dient jaarlijks te worden verhoogd met het wettelijk indexeringspercentage. Kinderalimentatie heeft voorrang boven partneralimentatie.

Ik kan u adviseren over kinderalimentatie of kunnen voor u een behoefte en/of draagkrachtberekening opstellen.
 

Gezag, omgang en informatie

Minderjarigen staan onder gezag. Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Het ouderlijk gezag kan worden uitgeoefend door de ouders samen of door een ouder alleen of door een voogd. Ook kan de ouder samen met een ander die niet de ouder is van een kind het gezag uitoefenen. Het gezag omvat de plicht en het recht tot verzorging en opvoeding. Gezaghebbende ouders dienen samen te beslissen over schoolkeuzes, medische ingrepen/behandelingen en de woonplaats (Verhuizen met een kind na scheiding). In geval ouders het over bepaalde onderwerpen niet eens kunnen worden, kunnen zij de rechter vragen een knoop door te hakken.

Het gezag van een minderjarige kan geregistreerd worden in het centrale gezagsregister. In dat register wordt bijgehouden wie het gezag heeft over minderjarigen. Ouders kunnen bij elke rechtbank in Nederland terecht voor een uittreksel of voor indiening van een verzoek tot het registeren van het gezag. Voor het indienen van een verzoek kunt u een formulier downloaden op: www.rechtspraak.nl. Ook kunt u terecht bij het digitale loket: www.digitaleloket.nl (artikel Amy link)

Het kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben recht op omgang met elkaar (omgangsrecht). Verder dient de gezaghebbende ouder de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te stellen over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind (informatieplicht).

Ik kan u adviseren over gezag, omgang en informatie.
 

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een regeling of overeenkomst waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken maken over de zorg- en opvoedingstaken van hun minderjarige kinderen. Ouders die scheiden, een geregistreerd partnerschap beëindigen of hun relatie beëindigen terwijl zij gezamenlijk zijn belast met het ouderlijk gezag over de kinderen (aantekening gezagsregister) zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Door het maken van een ouderschapsplan tijdens het proces van de scheiding denken ouders al vroeg na over de invulling van de taken van zorg en opvoeding van de kinderen in de periode na de scheiding. Door afspraken te maken kunnen problemen over het ouderschap voor een groot deel worden voorkomen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • de hoofdverblijfplaats van de kinderen;

 • de zorgregeling / contactregeling;

 • kinderalimentatie;

 • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Het staat de ouders vrij om naast bovenstaande afspraken nog andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan.

Ik kan u begeleiden met en adviseren over het opstellen van een ouderschapsplan.
 

Afstamming

Het afstammingsrecht heeft betrekking op de familierechtelijke betrekkingen tussen een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten. Een familierechtelijke betrekking leidt tot rechten en plichten zoals gezag, omgang, onderhoudsplicht, naamrecht, erfrecht en nationaliteit.

De juridische moeder van een kind is de vrouw die het kind heeft gebaard, of de vrouw die het kind heeft geadopteerd. De juridische andere ouder van een kind, is de ouder die ten tijde van de geboorte met de moeder is gehuwd, het kind heeft erkend, van wie het ouderschap gerechtelijk is vastgesteld of het kind heeft geadopteerd. 
 

Erkenning

Door erkenning ontstaat juridisch ouderschap (vader of moeder). De erkenning geschiedt bij akte van erkenning, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Om een kind te erkennen heeft de man schriftelijke toestemming van de moeder nodig. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan dient de moeder én het kind toestemming te geven. Is het kind 16 jaar of ouder dan is alleen de toestemming van het kind vereist.

Indien de vereiste toestemming (van de juridische moeder of het kind) wordt geweigerd kan de andere ouder (man/vrouw) de rechter verzoeken vervangende toestemming voor de erkenning te verlenen. De voorwaarde is wel dat de man de verwekker is van het kind en de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet schaden. Indien de rechter het verzoek van de man toewijst, ontstaat er een familierechtelijke betrekking met ingang van de datum van de beschikking van de rechtbank. De erkenning heeft geen terugwerkende kracht.

Ik kan u begeleiden met en adviseren over erkenning.
 

Vaststelling vaderschap/moederschap/ouderschap

Wanneer de vader (verwekker of de man die met een daad van verwekking heeft ingestemd) weigert het kind te erkennen, kan op verzoek van de moeder of het kind zelf (vanaf 16 jaar) een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap bij de rechtbank worden ingediend. Indien de rechtbank het verzoek toewijst, ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen de man en het kind, waardoor het kind bijvoorbeeld erfgenaam wordt van de vader. De gerechtelijke vaststelling werkt terug tot de geboorte van het kind.

Ik kan u begeleiden met en adviseren over de vaststelling van het vaderschap.
 

Bijzonder curator voor minderjarige kinderen

De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een belangenconflict tussen de ouder of voogd en de minderjarige. De rechter kan dit doen op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve. De voorwaarden voor de benoeming van een bijzondere curator is ten eerste dat het om een aangelegenheid betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige gaat, waarbij de belangen van de minderjarige met die van de gezag dragende ouder dan wel voogd, in strijd zijn. Ten tweede moet de benoeming van een bijzondere curator in het belang van de minderjarige noodzakelijk zin. In afstammingszaken wordt altijd een bijzondere curator benoemd die het minderjarige kind vertegenwoordigt in de procedure.

Ik kan als bijzondere curator worden benoemd voor een minderjarige.
 

Naamrecht

What’s in a name….? Toch is het naamrecht belangrijk voor iedereen en dat vindt onze wetgever ook want het naamrecht wordt geregeld aan het begin van het eerste boek van ons burgerlijk wetboek.

Het is mogelijk je voornaam of je achternaam te wijzigen.
 

Voornaamswijziging

De voornaam of voornamen krijgt een kind bij de geboorte. De naam of namen kunnen door middel van een wijzigingsverzoek bij de rechtbank door beide ouders worden gewijzigd. Voor de wijziging dient voldoende zwaarwichting belang te bestaan. Verder geldt in Nederland bij de keuzevrijheid voor de voornaam een open systeem met een aantal duidelijke in de wet geformuleerde beperkingen: de naam mag niet ongepast zijn en de naam mag niet gelijk zijn aan de achternaam, tenzij dit een gebruikelijke voornaam is.

Ik kan u adviseren over een naamswijziging. 
 

Geslachtsnaamswijziging (Achternaam wijzigen)

Het kind krijgt bij zijn geboorte de achternaam, ook wel geslachtsnaam genoemd. Welke achternaam het kind krijgt, hangt af van de familierechtelijke betrekking met de ouders. Indien het kind geboren wordt uit een alleenstaande moeder, dan krijgt het de achternaam van de moeder. Bij twee ouders mogen de ouders kiezen.

Indien de ouders van het kind tijdens de geboorte getrouwd zijn, moet de naamkeuze uiterlijk op het moment van de aangifte van het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand worden gemaakt. Ook vóór de geboorte van het kind kan een akte van naamkeuze worden opgemaakt bij iedere ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland. Wordt er geen naamkeuze door de ouders gemaakt en staat het kind in familierechtelijke betrekking tot beide ouders, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. De volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam.

De achternaam kan op verzoek van de drager of zijn wettelijke vertegenwoordiger door de Koningin worden gewijzigd. Ook kan er een naam worden toegevoegd. De volgende namen komen voor wijziging in aanmerking: kennelijk onwelvoeglijke of bespottelijke namen, veel voorkomende namen, niet- Nederlandse namen, onjuist gespelde namen, namen van kinderen uit één-oudergezinnen of namen van stief- en pleegkinderen. Andere gronden voor een wijziging zijn ook mogelijk.

Voor de wijziging van een geslachtsnaam van een minderjarige jonger dan 12 jaar, gelden strengere eisen. Verzoeken om naamswijzigingen van een minderjarige jonger dan 12 jaar worden slechts toegewezen als beide ouders daarmee instemmen. Het verzoek kan zonder toestemming van één van de ouders tóch worden toegewezen, indien: de weigerende ouder strafrechtelijk is veroordeeld wegens het plegen van misdrijven tegen het kind, de weigerende ouder uit het ouderlijk gezag is ontzet, de verzoekers aan kunnen tonen dat de weigerende ouder niet meer dan ¼ deel van de periode voorafgaand aan de verzorgingstermijn van 5 jaar in gezinsverband met het kind heeft samengeleefd.

Bij een minderjarige ouder dan 12 jaar, geeft de instemming van de minderjarige zelf de doorslag. Een verzoek tot naamswijziging wordt ingewilligd als het kind daarmee zelf instemt, ook al gaan niet beide ouders akkoord.

Ik kan u adviseren over een naamswijziging. 
 

Advies/ Second opinion

Ben je niet helemaal zeker van je zaak, dan kan ik een advies/second opinion uitbrengen voordat je werkelijk (gerechtelijke) stappen neemt.