Algemene Voorwaarden Lamme Familierecht & Mediation

 1. Lamme Familierecht & Mediation

  Lamme Familierecht & Mediation: A.B. Scheerder – Lamme,  tevens handelend onder de naam Lamme Familierecht & Mediation, gevestigd aan het Kennemerplein 29 te Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 71999833.

 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Lamme Familierecht & Mediation en op alle rechtsverhoudingen van Lamme Familierecht & Mediation met derden. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Identificatie

  Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieringen van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

 4. Opdracht

  De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Lamme Familierecht & Mediation is een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten behelzen inspanningsverplichtingen en nimmer resultaatverbintenissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

 5. Inschakelen derden

  Bij de uitvoering van opdrachten is Lamme Familierecht & Mediation gerechtigd derden in te schakelen en namens de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. Lamme Familierecht & Mediation zal bij deze keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de opdrachtgever plegen. Lamme Familierecht & Mediation is voor de gedragingen van de derde niet aansprakelijk. De verplichting om met de opdrachtgever te overleggen over de inschakeling van derden geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders en evenmin indien een procesadvocaat in een ander arrondissement wordt ingeschakeld.

 6. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

  De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Lamme Familierecht & Mediation naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lamme Familierecht & Mediation ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de originele bescheiden ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.

 7. Aansprakelijkheid

  1. Lamme Familierecht & Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten (Advocaat & Polis te Rotterdam – nr. AP 1985067) die voldoet aan de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Voorts heeft Lamme Familierecht & Mediation een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan personen en/of zaken.Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Lamme Familierecht & Mediation.
  2. De aansprakelijkheid van Lamme Familierecht & Mediation is beperkt tot een bedrag waarop de door Lamme Familierecht & Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Lamme Familierecht & Mediation onder die verzekering.
  3. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 1 genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Lamme Familierecht & Mediation beperkt tot een bedrag dat voor de werkzaamheden (in verband waarmee de schade is ontstaan) door Lamme Familierecht & Mediation aan de opdrachtgever in rekening is, danwel zal worden gebracht voor de werkzaamheden in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheid, met een maximum van EURO 5.000,- (exclusief BTW) (zegge: vijfduizend euro). Bij schade aan personen of zaken geldt in een dergelijk geval een maximum van EURO 750,- (exclusief BTW)(zegge: zevenhonderdvijftig euro).
  4. De beperking van de aansprakelijkheid van Lamme Familierecht & Mediation geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Lamme Familierecht & Mediation of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
  5. Iedere aansprakelijkheid (ongeacht de grondslag) van werknemers of andere natuurlijke personen die bij Lamme Familierecht & Mediation in dienst zijn (geweest) of waarmee Lamme Familierecht & Mediation  in het kader van de uitvoering van de opdracht een overeenkomst heeft gesloten en welke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Deze personen kunnen zich jegens de opdrachtgever bij wijze van derdenbeding op (de aansprakelijkheidsbeperking in) deze Algemene Voorwaarden beroepen.
  6. De in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de schade is veroorzaakt door (gebreken in de) bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.
  7. het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Lamme Familierecht & Mediation aansprakelijk is. Dit geldt ook als de Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een, van een ander overgenomen of verkregen recht.
 8. Honorarium

  De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens tussentijdse tariefaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast. Betaling van iedere declaratie door de opdrachtgever dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, en kan aan de opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht wettelijke rente per maand. Lamme Familierecht & Mediation is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium, verschotten, waaronder griffierechten (belast danwel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort en/of een procedure wordt niet bij de rechtbank aanhangig gemaakt, indien de opdrachtgever in verzuim is met tijdige betaling van zijn declaraties. Indien sprake is van een voorschot wordt dit, behoudens andersluidende afspraken, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.

 9. Vernietiging dossiers

  Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Het kopie-dossier wordt gedurende tenminste 7 jaren bewaard, waarna Lamme Familierecht & Mediation het recht heeft het dossier te vernietigen.

 10. Beveiliging gegevens/geheimhouding

  Lamme Familierecht & Mediation neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Lamme Familierecht & Mediation is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens. Lamme Familierecht & Mediation is op grond van de verordening en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschied ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. Lamme Familierecht & Mediation is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

 11. Derdengelden

  Lamme Familierecht & Mediation ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Lamme Familierecht & Mediation is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt Lamme Familierecht & Mediation toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt Lamme Familierecht & Mediation dat de gelden hetzij conform artikel 6:19 eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, het zij dat Lamme Familierecht & Mediation alsnog aansluit bij een stichting derdengelden en de gelden via deze stichting laten lopen. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Lamme Familierecht & Mediation derdengelden op de kantoorrekening.

 12. Klachten en geschillenregeling

  Lamme Familierecht & Mediation hanteert een interne klachtenprocedure. Informatie over deze interne klachtenprocedure kunt u vinden op de website www.lammefamilierecht.nl. Lamme Familierecht & Mediation neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Klachten dienen eerst te worden afgewikkeld conform de interne klachtenregeling. Indien een geschil via de interne klachtenregeling niet kan worden opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening of akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging waarin naar de regeling is verwezen.

 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  De rechtsverhouding tussen Lamme Familierecht & Mediation en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem of, naar keuze van Lamme Familierecht & Mediation, de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.